Bozp, výchova a vzdelávanie zamestnancov

BTS je odborná poradenská a asistenčná činnosť pre zamestnávateľa v oblasti BOZP. Základnou úlohou BTS je vytvárať pre zamestnávateľa potrebné odborné zázemie v oblasti bezpečnosti pri práci.

Na základe oprávnení Národného inšpektorátu práce zabezpečujeme pre zamestnávateľov vykonávanie BTS, výchovy a vzdelávania zamestnancov.

Bezpečnostnotechnickú službu vykonávame v zmysle zákona č.124/2006 v znení neskorších predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) v rozsahu:

  • spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov
  • školenia školenia zamestnancov v predpísaných termínoch
  • odborné poradenstvo pre zamestnávateľa, a ostatných vedúcich zamestnancov
  • identifikácia a posudzovanie rizík v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. s návrhom OOPP
  • účasť a odborná pomoc pri šetrení pracovných úrazov (spracovávanie záznamov o registrovanom pracovnom úraze, oznamovanie pracovných úrazov príslušným orgánom, odškodňovanie a pod.)
  • výkon previerok pracovísk zamestnávateľa s identifikáciou nedostatkov a návrhom na zlepšenie zisteného stavu (preventívna kontrolná činnosť)
  • zastupovanie pri styku s orgánmi štátnej správy
  • dohľad nad plnením povinností vyplývajúcich z predpisov o BOZP, kontrolu stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách