Civilná ochrana

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

V zmysle zákona NR SR 42/1994 Z.z.o civilnej ochrane obyvateľstva Vám zabezpečíme:

  • Vypracovanie a vedenie dokumentácie CO
  • Organizovanie a vyhodnocovanie cvičení civilnej ochrany
  • Vykonávanie pravidelných preventívnych prehliadok zameraných na zabezpečenie civilnej ochrany
  • Spolupráca a zastupovanie pred orgánmi štátnej správy
  • Príprava a návrhy opatrení pri zabezpečovaní ochrany zamestnancov a osôb, ktoré môžu byť ohrozené
  • Spolupráca pri vytváraní jednotiek a zariadení civilnej ochrany
  • Školenia zamestnancov