Identifikácia a posudzovanie rizík

Zamestnávateľ je povinný zisťovať nebezpečenstvá na pracovisku, a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami.

Medzi základné požiadavky v oblasti BOZP patrí identifikácia a posudzovanie rizík. §6 ods.1, písm. c) zákona 124/2006 Z.z.

Posúdenie rizík rešpektuje špecifiká spoločností, a na základe zistených skutočností ponúka návrhy jednotlivých opatrení. Súčasťou jednotlivých opatrení je návrh OOPP – osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov.