Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba zabezpečuje pre zamestnávateľov potrebné preventívne a ochranné opatrenia z hľadiska pracovných podmienok a zdravia zamestnancov. Podľa platnej legislatívy je zamestnávateľ povinný zabezpečiť zdravotný dohľad prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby pre všetkých zamestnancov bez výnimky, teda aj pre osoby pracujúce na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru a pre všetky kategórie prác.

Ponúkame zabezpečenie úloh pracovnej zdravotnej služby prostredníctvom kvalifikovaných a skúsených pracovníkov, pre zamestnancov vykonávajúcich činnosti v 1. a 2. kategórii rizika v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. a zákona č 355/2007 Z.z. v rozsahu:

 • spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov
 • výkon školení zamestnancov v predpísaných termínoch
 • odborné poradenstvo pre zamestnávateľa, ako aj ostatných vedúcich zamestnancov
 • identifikácia a posudzovanie rizík v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. s návrhom OOPP
 • účasť a odbornú pomoc pri šetrení pracovných úrazov (spracovávanie záznamov o registrovanom pracovnom úraze, oznamovanie pracovných úrazov príslušným orgánom, odškodňovanie a pod.)
 • výkon previerok pracovísk zamestnávateľa s identifikáciou nedostatkov a návrhom na zlepšenie zisteného stavu (preventívna kontrolná činnosť)
 • zastupovanie pri styku s orgánmi štátnej správy
 • dohľad nad plnením povinností vyplývajúcich z predpisov o BOZP, kontrolu stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách

Kontrola a revízne skúšky požiarnotechnických zariadení 

Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať vykonávanie kontroly a údržby požiarnych zariadení osobou s odbornou spôsobilosťou, a prevádzkovať ich v akcieschopnom stave

Zabezpečíme Vám plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a ďalších legislatívnych predpisov súvisiacich s prevádzkovaním požiarnych zariadení.

Kontroly a opravy požiarnych zariadení:

 • kontroly, opravy a plnenie hasiacich prístrojov
 • kontroly požiarnych vodovodov a vykonávanie tlakových skúšok hydrantových hadíc
 • ročné prehliadky, údržbu a opravy požiarnych uzáverov - požiarne dvere, požiarne okná, požiarne klapky