Protipožiarna ochrana

Pre našich klientov vykonávame činnosť:

 • technika požiarnej ochrany
 • preventivára

Naše služby sú zamerané na komplexné zabezpečenie činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi dodávateľským spôsobom. Tieto služby vykonávame v súlade s vyhláškou MV SR č.121/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č..314/2001 Z.z.. o ochrane pred požiarmi:

Technik požiarnej ochrany

 • vypracovanie, vedenie a aktualizácia dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok
 • vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
 • určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov

Preventivár

Podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov obec zabezpečuje prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce plnenie týchto povinností:

 • organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci školenie kontrolných skupín obce
 • vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce
 • vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci

Kontrola a revízne skúšky požiarnych zariadení 

Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať vykonávanie kontroly a údržby požiarnych zariadení osobou s odbornou spôsobilosťou, a prevádzkovať ich v akcieschopnom stave

Zabezpečíme Vám plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a ďalších legislatívnych predpisov súvisiacich s prevádzkovaním požiarnych zariadení.

Kontroly a opravy požiarnych zariadení:

 • kontroly, opravy a plnenie hasiacich prístrojov
 • kontroly požiarnych vodovodov a vykonávanie tlakových skúšok hydrantových hadíc
 • ročné prehliadky, údržbu a opravy požiarnych uzáverov - požiarne dvere, požiarne okná, požiarne klapky