Servis požiarných zariadení

Servis požiarných zariadení, protipožiarneho a bezpečnostného značenia

Prenosné a pojazdné Hasiace prístroje:

Kontroly, opravy a inštalácie hasiacich prístrojov naši pracovníci vykonávajú v zmysle Vyhlášky MV SR č.719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov.
Kontrola hasiacich prístrojov sa vykonáva najmenej jeden krát za 12 mesiacov, respektíve jeden krát za 24 mesiacov, podľa pokynov výrobcu.
Kontroly hasiacich prístrojov vykonávame u zákazníkov, vrátane montáže a označenia nových HP na miesto určené v dokumentácii PO.
Počas opráv alebo tlakových skúšok je samozrejmosťou použitie náhradných HP, aby sa neznížila protipožiarna bezpečnosť prevádzky.

Opravy, plnenie a tlakové skúšky hasiacich prístrojov zabezpečujeme v našej opravárenskej dielni:

  • V prípade poklesu tlaku v hasiacom prístroji
  • V prípade poškodenia alebo použitia hasiaceho prístroja
  • Revízia - tlaková skúška nádoby a skúška tesnosti nádoby : periodicita odborných skúšok je stanovená výrobcami v závislosti od pracovnej látky, na 2 až 5 rokov

O vykonaní kontroly, opravy alebo revízie HP Vám vyhotovíme protokol, pričom HP je označený v podľa zákona.

Požiarne vodovody:

Kontrola zariadení na dodávku vody určených na hasenie požiarov zabezpečuje podľa §15ods.2 vyhlášky MV SR č.699/2004 Z. z. každá právnická a fyzická osoba najmenej raz za 12 mesiacov. Vykonávame kontrolu zariadení na dodávku vody určených na hasenie požiarov (požiarne vodovody - hydranty) a to odberné miesta (vonkajšie) ako sú podzemné hydranty, nadzemné hydranty, výtokové stojany a plniace miesta. Ďalej vykonávame kontrolu hadicových zariadení (vnútorné) ako je hadicový naviják či nástenný hydrant. Hydrantová hadica je rovnako podrobená tlakovej skúške.

Súčasťou kontroly je odstránenie zistených nedostatkov vo výbave, resp. označení požiarneho vodovodu (označenie hadicového navijaku, návod na obsluhu...).

Súčasťou kontroly požiarneho vodovodu a tlakovej skúške hadice je vyhotovenie predpísanej dokumentácie.

Požiarne uzávery:

Vlastnosti, konkrétne podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru upravuje vyhláška MV SR č. 478/2008 Z. z.

Požiarnym uzáverom sa rozumie:

  1. požiarne dvere
  2. požiarne okno
  3. požiarna klapka
  4. dopravníkový uzáver
  5. oddeľujúca konštrukcia

Kontrola PU vykonávame v rámci preventívnej protipožiarnej prehliadky, ak vlastník, správca alebo nájomca neučil kratšiu lehotu. Prehliadka PU sa vykonáva raz za 12 mesiacov, ak prevádzkové pokyny neurčujú kratšiu lehotu, ďalej bez zbytočného odkladu po preventívnej údržbe PU a po oprave PU. Oprava PU sa vykoná bez zbytočného odkladu ihneď po zistení poruchy PU.

Súčasťou kontroly je vypracovanie predpísanej dokumentácie.