Ochrana osobných údajov

Ochrana súkromia v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, patrí medzi základné ľudské práva. Chráni ich primárne právo európskej únie, Lisabonská zmluva a Charta základných práv EÚ. Chrániť práva fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných údajov je zároveň v súlade s čl. 19 ústavy SR.

S cieľom zabezpečiť ochranu základných práv a slobôd fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a prispieť k voľnému toku údajov medzi členskými štátmi Európskej únie, bolo prijaté Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 a ktoré sa uplatňuje od 25. mája 2018. Uvedené nariadenie je všeobecne známe pod názvom „GDPR“ (General Data Protection Regulation).

Nariadenie je podľa článku 288 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEU“) všeobecne platný, priamo aplikovateľný právny akt primárneho práva únie, upravujúci pravidlá týkajúce sa ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a voľného pohybu osobných údajov jednotne pre všetky členské štáty. Z dôvodu dodržania záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich zo ZFEU bol prijatý nový zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom nového zákona je harmonizácia právnej úpravy spracúvania osobných údajov fyzických osôb v právnom poriadku Slovenskej republiky s novou komunitárnou právnou úpravou spracúvania a ochrany osobných údajov obsiahnutou v GDPR.

Prevádzkovateľ teda poskytuje nasledovné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov fyzických osôb v súlade s vyššie uvedenou legislatívou v rozsahu:

1. Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľ:

Haspo-tex s.r.o.
registrovaný sociálny podnik

Ďumbierska 9
040 01 Košice
IČO: 471 3 341
Kontaktné údaje: haspo-tex@outlook.com tel.:+421 905 488 162

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovedná osoba: haspo-tex@outlook.com tel.:+421 905 488 162

3. Pojmy týkajúce sa ochrany osobných údajov:

  • Prevádzkovateľ − každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účel spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.
  • Sprostredkovateľ − akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na základe poverenia alebo zmluvy uzatvorenej s prevádzkovateľom spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.
  • Zodpovedná osoba − osoba, ktorá je poverená prevádzkovateľom za účelom plnenia úloh podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.
  • Dotknutá osoba − každá fyzická osoba, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje.
  • Osobné údaje − akékoľvek údaje alebo informácie tykajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.
  • Príjemca − fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú alebo sprístupňujú, vrátane sprostredkovateľa.
  • Účel spracúvania − vopred jednoznačne vymedzený alebo zákonom ustanovený zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť.
  • Spracúvanie osobných údajov − akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, zmena alebo oprava, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, obmedzenie, poskytovanie, zverejňovanie, cezhraničný prenos, uchovávanie, výmaz alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými, čiastočne automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami spracúvania.
  • Súhlas dotknutej osoby − akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým prostredníctvom jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

4. Informácie k spracúvaniu osobných údajov:

Účel spracúvania a právny základ spracúvania osobných údajov

Účely spracúvania osobných údajov v pôsobnosti prevádzkovateľa vyplývajú predovšetkým z úloh, ktoré mu boli vymedzené osobitnými predpismi.

Spracúvanie osobných údajov je v podmienkach prevádzkovateľa vo všeobecnosti vykonávané predovšetkým na:

a) splnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov,
b) plnenie zmluvy alebo v rámci predzmluvných vzťahov na základe žiadosti dotknutej osoby,
c) účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, v súvislosti s monitorovaním priestorov budov a evidovania vstupov do priestorov prevádzkovateľa za účelom bezpečnosti, ochrany majetku, zdravia a odhaľovania kriminality, ako oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorý však nesúvisí a nie je vykonávaný v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy,
d) základe súhlasu dotknutej osoby.

5. Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

a) Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti zákazníckej agendy je plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zmluvných a predzmluvných vzťahov. Poskytnutie osobných údajov zmluvného alebo predzmluvného partnera – fyzickej osoby je nevyhnutnou podmienkou na naplnenie účelu spracúvania od jeho objednania, cez realizáciu až po dodanie tovaru alebo služby.

b) Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti účtovníctva je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov (zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, a podobne). Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Lehota uchovávania osobných údajov je 10 rokov. Príjemcami osobných údajov sú Okresný úrad Bratislava – odbor školstva, Štátna školská inšpekcia, orgány verejnej moci, audítor a advokát, ÚOOÚ.

c) Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti personálnej a mzdovej agendy je príprava a uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach mimo pracovného pomeru, evidencia podkladov o pracovnej spôsobilosti, podklady o vzdelaní, výplata mzdy, odvody, plnenie povinností voči orgánom štátnej správy, evidencia dochádzky, evidencia vzdelávania, evidencia vydaných poverení a splnomocnení, evidencia poskytnutých ochranných pracovných pomôcok, majetku alebo zariadenia, uzatváranie dohôd o hmotnej zodpovednosti, evidencia vydávania peňažných prostriedkov v hotovosti, poskytovanie zamestnaneckých benefitov, evidencia škôd spôsobených zamestnancami na majetku zamestnávateľa, zabezpečenie stravovania, kopírovanie dokladov nevyhnutných na účely pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu, ako aj plnenie ďalších zákonných a zmluvných povinností. Právnym základom spracúvania je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia a pracovná zmluva alebo dohoda v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia uzatvorená s dotknutou osobou podľa Zákonníka práce, Zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch a Zákona o výkone práce vo verejnom záujme. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje v potrebnom rozsahu; v prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné uzatvoriť pracovnú alebo obdobnú zmluvu. Osobné údaje zamestnanca budú poskytované týmto príjemcom: ASC, s.r.o., Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, Daňový úrad, zriaďovateľ, Inšpektorát práce, subjekt zabezpečujúci štatistiku, ÚPSVR, MŠVVaŠ SR, Francúzsky inštitút, Obecný úrad Bratislava II., Orgány štátnej správy SR a obce, vzdelávacie agentúry a školitelia, subjekty zabezpečujúce poštové služby, subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií, Štátna školská inšpekcia, subjekty zabezpečujúce výkon externého auditu, spoločnosť, na ktorej serveroch sú osobné údaje uložené, orgány verejnej moci, súd, orgány činné v trestnom konaní, advokáti, exekútori, Ministerstvo spravodlivosti, ÚOOÚ a ďalšie subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona.

i) Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti BOZP je plnenie súvisiacich povinností zamestnávateľa, najmä, avšak nielen realizácia školení, evidencia pracovných úrazov. Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (najmä povinnosti vyplývajúce zo zákona o BOZP). Osobné údaje zamestnanca budú poskytované týmto príjemcom: externí partneri zabezpečujúci BOZP a VZS, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Inšpektorát práce a v odôvodnených prípadoch aj orgány činné v trestnom alebo priestupkovom konaní, ÚOOÚ. Lehota uchovávania osobných údajov je uvedená v prílohe tejto informácie. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby.

j) Osobné údaje na účel správy registratúry sú spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (najmä povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov − zákon o e-Governmente). Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby. Osobné údaje zamestnanca budú poskytované nasledujúcim príjemcom: Štátny archív, Slovenská pošta, spoločnosť, na ktorej serveroch sú osobné údaje uložené. Lehota uchovávania osobných údajov je uvedená v prílohe tejto informácie.

k) Účelom monitorovania priestorov je ochrana majetku v monitorovanom priestore a ochrana zdravia fyzických osôb nachádzajúcich sa v tomto priestore, prevencia sociálne patologických javov, ako aj priebežné získavanie dôkazov o príčinách vzniku, priebehu a následkoch súvisiacich bezpečnostných incidentov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom alebo treťou stranou v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa alebo tretej strany je právo na ochranu majetku, právo na ochranu zdravia fyzických osôb a právo vyžadovať dodržiavanie verejného poriadku. Lehota uchovávania osobných údajov v podobe videozáznamov je 15 dní. V odôvodnených prípadoch môžu byť príjemcami osobných údajov súdy, orgány činné v trestnom konaní, ÚOOÚ.

l) Účelom evidencie a kontroly jednorazového vstupu fyzických osôb do priestorov prevádzkovateľa je ochrana majetku v monitorovanom priestore, ochrana zdravia fyzických osôb nachádzajúcich sa v tomto priestore, ako aj ochrana verejného poriadku. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je právo na ochranu majetku a právo na kontrolu vstupu fyzických osôb do priestorov prevádzkovateľa všeobecne i v rovine organizačného bezpečnostného opatrenia. Lehota uchovávania osobných údajov je 1 rok. V odôvodnených prípadoch môžu byť príjemcami osobných údajov súdy, orgány činné v trestnom konaní, ÚOOÚ.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov prevádzkovateľovi
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré vyplýva z osobitných predpisov (plnenie zákonných povinností), je potrebné na plnenie úloh prevádzkovateľa . Obdobne sa postupuje aj v prípade uzatvárania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov by nemohlo dôjsť k splneniu zákonným povinnostiam alebo uzatvoreniu zmluvného vzťahu.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov a právo na jeho odvolanie
Súhlas dotknutej osoby sa v podmienkach prevádzkovateľa získava len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Príjemcovia osobných údajov, príjemcovia v tretích krajinách
Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky (napr. súdy, orgány činné v trestnom konaní, iné orgány verejnej moci,...) alebo nariadení EÚ, ktoré sú priamo vykonateľné a uplatniteľné aj v Slovenskej republike alebo sprostredkovateľom v rámci zmluvných vzťahov v súlade s GDRP a zákonom o ochrane osobných údajov.
Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov príjemcom do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám, nevyplýva mu to z osobitných predpisov a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať.

Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie, služby informačnej spoločnosti
Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, nevykonáva profilovanie ani neposkytuje služby informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR a § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

Doba uchovávania osobných údajov
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu trvania účelu a následne po dobu vymedzenú v registratúrnom pláne v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje likvidujú podľa registratúrneho poriadku v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6. Ochrana práv dotknutých osôb

V súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 19 až 29 zákona o ochrane osobných údajov sa vo všeobecnosti uplatňujú nasledovné práva dotknutých osôb:

a) právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov,
b) právo na prístup k osobných údajov,
c) právo na opravu osobných údajov,
d) právo na výmaz osobných údajov,
e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
f) právo na prenosnosť osobných údajov,
g) právo namietať spracúvanie osobných údajov,
h) právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania.

Právo na potvrdenie a prístup k osobných údajom
Dotknutá osoba má právo vyžiadať si potvrdenie od prevádzkovateľa o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje. Rovnako má dotknutá osoba právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú, vrátane nasledovných informácií:

a) účel spracúvania osobných údajov, ktorý sa jej týka,
b) kategórie spracúvaných osobných údajov na daný účel,
c) identifikáciu príjemcov alebo kategórií príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,
d) dobu uchovávania osobných údajov alebo ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
e) zdroj osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
f) informácia o existencii práva požadovať opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
g) informáciu o práve podať sťažnosť, resp. návrh na začatie konania na úrad na ochranu a. osobných údajov,
h) informáciu, či sa v podmienkach prevádzkovateľa vykonáva automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie.

Právo na opravu osobných údajov
Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu opravené. Dotknutá osoba má taktiež právo žiadať o doplnenie jej neúplných osobných údajov.

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

Právo na výmaz osobných údajov
Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu vymazané, ak:

a) už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali a/ alebo spracúvali,
b) dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely plnenia úloh vo verejnom záujme a oprávnené záujmy a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely marketingu,
d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní,
e) dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Právo na výmaz, ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR alebo § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov sa v podmienkach prevádzkovateľa neuplatňuje; služby informačnej spoločnosti prevádzkovateľ neposkytuje.

Povinnosť vymazať osobné údaje sa však neuplatňuje, ak je daná výnimka podľa čl. 17 ods. 3 GDPR alebo § 23 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov.

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Dotknutá osoba má právo na to, aby sa spracúvanie jej osobných údajov obmedzilo, ak:

a) namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť si správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
d) namieta spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy zverenej prevádzkovateľovi a na oprávnené záujmy, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Dotknutej osobe bude vopred oznámené zrušenie obmedzenia jej osobných údajov.

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

Právo na prenosnosť osobných údajov
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Možnosť prenositeľnosti sa individuálne posúdi v každom prípade.

Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy zverenej prevádzkovateľovi.

Uplatnenie práva na prenosnosť osobných údajov zo strany dotknutej osoby rovnako nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov, ak sa spracúvanie:

a) uskutočňuje za účelom splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy zverenej prevádzkovateľovi,
b) vykonáva za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany,
c) vykonáva na účely priameho marketingu vrátane profilovania, v akom profilovanie súvisí s priamym marketingom.

Profilovanie prevádzkovateľ nevykonáva.

Dotknutá osoba nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.

Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania
Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania sa v podmienkach prevádzkovateľa neuplatňuje; prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní a nevykonáva ani profilovanie.

Spôsob uplatnenia práv
Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť:

a) písomne doručením žiadosti osobne alebo poštou na adresu: Haspo-tex s.r.o. Považská 12 040 01 Košice
b) elektronicky na e-mailovej adrese: haspo-tex@outlook.com
c) telefonicky na tel. č.: +421 905 488 162
d) osobne na sídlo organizácie, kde sa s dotknutou osobou spíše záznam o výkon práv dotknutej osoby.

Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva, prevádzkovateľ je oprávnený vykonať overenie jej totožnosti, napríklad vyžiadaním si dodatočných informácií, jej predvolaním, ak je to účelné a overením dokladu jej totožnosti alebo iným vhodným spôsobom.

Poplatky
Žiadosť dotknutej osoby sa vybavuje bezodplatne. To neplatí, ak:

a) si dotknutá osoba uplatní opakované žiadosti o prístup k osobným údajom, za poskytnutie ďalších kópií osobných údajov je prevádzkovateľ v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov oprávnené účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom,
b) žiadosť dotknutej osoby je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ je oprávnený od dotknutej osoby požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

Kontakt s dozorným orgánom
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že boli pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľa porušené jej práva, má právo podať na úrad na ochranu osobných údajov sťažnosť, resp. návrh na začatie konania v súlade so zákona o ochrane osobných údajov.

V Košiciach dňa 24.5.2018


PRÍLOHA K INFORMÁCIÁM O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV POSKYTOVANÝCH PODĽA ČLÁNKU 13 NARIADENIA

Lehota uchovávania osobných údajov

VECNÝ OBSAH LEHOTA ULOŽENIA
Všeobecná agenda Počet rokov
Bežná korešpondencia 3
Porady
Operatívne porady riaditeľa 5
BOZP a OPP, Civilná obrana
Úrazy
Doklady o náhrade škody pri pracovných úrazoch 10
Štatistické výkazy o úrazovosti žiakov 5
Záznamy o RPÚ a ŠÚ a správy o vyšetrení príčin závažných pracovných úrazov A-5
Dokumentácia o školeniach o OPP a BOZP 5
Dokumentácia o BOZP a OPP 5
Civilná obrana 5
Ekonomická agenda
Interné doklady – finančné účtovníctvo 10
Mzdy
Podklady pre zostavenie miezd 5
Evidencia dochádzky 3
Evidencia dovoleniek, pracovné voľno 3
Evidencia náhradného voľna a nadčasov, príplatky 3
Exekúcie, zrážky 3
Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa – mesačné výkazy 10
Sociálna poisťovňa – PN 5
Sociálna poisťovňa – MD, RD 5
Zdravotná poisťovňa
Zdravotná poisťovňa – mesačné výkazy 10
Ročné vyúčtovanie ZP, listy ZP, reklamácie 10
Daňové výkazy – mzdy
Daňové výkazy mesačné - prehľady 10
Ročné zúčtovanie dane (RZD)
RZD – potvrdenie o zdaniteľných príjmoch 10
RZD – žiadosť o vykonanie RZD 10
Potvrdenie o príjme 10
Potvrdenie o zaplatení dane 10
Výplatné listiny 10
Bežná korešpondencia 3
Zmluvy
Dodávateľské 5
Odberateľské 5
O spolupráci 5
Nájomné 5
Verejné obchodné súťaže 5
Verejné obstarávanie 5
Hospodárska agenda
Verejné obstarávanie 5
Základná evidencia 10
Pomocná evidencia 5
Energia
Elektrická - prihlášky, odhlášky 5
Voda - prihlášky, odhlášky 5
Komunálny odpad - prihlášky, odhlášky 5
Hospodársko-finančné veci
Administratívne dohody 5
Inventarizácia
Znalecké posudky 5
Vyradenie majetku 5
Likvidácia majetku 5
Koncesné obstarávanie
Vyhlásenie verejného výberového konania 5
Priame zadanie 5
Personálna agenda
Osobný spis zamestnanca - obsahuje nástupné dokumenty, výstupné dokumenty a zmeny počas trvania pracovného pomeru, Sociálna poisťovňa – prihlášky, odhlášky a ELDP, ... 70 (od narodenia)
Platová inventúra zamestnancov 10
Výpis elektronickej dochádzky 3
Žiadosti o prijatie do zamestnania 1
Mzdové listy 50
Dohody
Dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti 70 (od narodenia)
Dohody študentov o brigádnickej činnosti 10
Výberové konania, dokumentácia k výberovému konaniu 5
Agenda – Zamestnanecké preukazy 5
Kontrola
Kontroly v organizácii
Vonkajšie 10
Vnútorná finančná kontrola 10
Petície 10
Sťažnosti, podnety a oznámenia 10