Profil spoločnosti

Spoločnosť Haspo-tex, s.r.o., Košice vznikla v roku 2013 transformáciou spoločnosti Jana Stulančáková - HASPOTEX, ktorá sa na túto činnosť zameriavala od roku 2005. Dodávateľským spôsobom zabezpečujeme komplexné služby, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, civilnej ochrany, požiarnej ochrany, výchovy a vzdelávania dospelých.

Naši partneri sú školy, obce, zdravotnícke a ubytovacie zariadenia, obytné domy, správcovské spoločnosti, malé a stredné firmy.

Súčasťou našej činnosti je servis, kontrola a predaj požiarno-technických zariadení, odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení skupiny A b1 b2 d, B b1 b2 d.

Našu činnosť vykonávame v súlade s platnou legislatívou.